Skip to main content

Dette skjer på den politiske pensjon-fronten framover

Dette skjer på den politiske pensjon-fronten framover

Partene, Stortinget og regjeringen er involvert i flere prosesser som vil kunne endre dagens pensjonsordninger. I tida framover vil det trolig komme nyheter om blant annet privat AFP og lovregulert pensjonskonto.

Dette skjer på den politiske pensjon-fronten framover Av: Jon M. Hippe
05. desember 2018

 

Ny privat AFP?

I lønnsoppgjøret 2018 ble partene enig om å utrede en omlegging av AFP-ordningen i privat sektor.

LO og NHO er ansvarlig for å utrede ny AFP med bistand fra Arbeids- og sosialdepartementet. Utredningen skal vurdere en løsning «Der ny ordning skal være en kvalifiseringsordning som vil gi en pensjonsytelse beregnet ut fra årene man har hatt i en tariffbundet bedrift».

Partene tar sikte på å ferdigstille utredningen om AFP i løpet av høsten 2019. Spørsmålet om endringer i ny AFP vil dermed bli utsatt til oppgjøret i 2020.

Ifølge LO er oppstarten av ordningen med et nytt slitertillegg forsinket. Tillegget erstatter sluttvederlagsordningen som stenges 1. januar 2019. Slitertillegget vil like fullt få tilbakevirkende kraft fra 1. januar, forsikres det om.

 

Forslag til egen pensjonskonto

I forbindelse med meklingen i Frontfaget mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO i lønnsoppgjøret 2016 sendte Riksmekleren en henvendelse til statsministeren. Partene ønsket en lovprosess for å modernisere pensjonsordningene i privat sektor.

Regjeringen svarte positivt på henvendelsen og en interdepartemental arbeidsgruppe la i desember 2016 fram en rapport om «Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon».

Det er ventet et lovforslag som omhandler en egen pensjonskonto i innskuddsordninger i privat sektor. I en slik konto vil pensjonskapital fra tidligere ordninger kunne flyttes og samles på en pensjonskonto.

Forslaget fra Finansdepartementet er ventet lagt fram før årskiftet.

 

2019-behandling av pensjon fra første krone i privat tjenestepensjon

I forlengelsen av saken over, la Arbeiderpartiet og SV i april fram et dokument 8-forslag. De stilte seg kritisk til «at regjeringen ikke samtidig sendte på høring de resterende endringene som arbeidsgruppen utredet».

I forbindelse med eventuell lovendring for å innføre individuell pensjonskonto ønsker de at man samtidig regulerer inn rett til pensjonsopptjening fra første krone man får i lønn, samt rettigheter også ved små stillinger, ung alder og kortere engasjement.

Behandlingen av dette forslaget i Stortingets finanskomité vil trolig skje i januar 2019.